صفحه اصلی > درباره هلدینگ > اعضای هیات مدیره 

اعضای هیات مدیره

  • مهندس  سمیعی ........................ رئیس

  • مهندس  مهدی پور ................... نایب رئیس

  • مهندس  ملک آسا ........................ عضو

  • مهندس  سراج القوم ................ عضو و مدیر عامل

 

Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved